Toimitusehdot

Palvelumme toimitusehdot

 
Sopimusehdot

Päivitetty 04.04.2024


Pinpops Oy
Yleiset sopimusehdot

1. Yleistä - sopimusehtojen soveltaminen

Seuraavia Pinpops Oy:n sopimusehtoja (myöhemmin "Sopimusehdot") sovelletaan jokaisessa Pinpops Oy:n ja sen asiakkaiden välisessä kaupassa. Sopimusehtoja sovelletaan myös kaikkiin tuleviin kauppoihin ilman että ehtojen soveltamisesta sovittaisiin aina erikseen. Sopimusehtojen vastaisia tai asiakkaiden omia, sopimusehdoistamme poikkeavia ehtoja ei sovelleta, ellei Pinpops Oy ole tätä nimenomaisesti hyväksynyt ennen sopimuksen tekoa, jolloin niitä sovelletaan vain kyseessä olevaan yksittäiseen sopimukseen. Pinpops Oy:n sopimusehtoja sovelletaan myös siinä tapauksessa että Pinpops Oy tai sen edustaja on ehdoitta hyväksynyt kaupan tietoisena Sopimusehtojemme vastaisista tai Sopimusehdoista poikkeavista asiakkaan omista ehdoista.

2. Kommunikointi asiakkaan kanssa

Asiakkaan täytyy ilmoittaa viimeistään tilauksen tekemisen yhteydessä sähköpostiosoite jonka toimivuus hänen täytyy varmistaa tilauksen alusta loppuun saakka. Asiakkaan tulee erityisesti varmistaa roskapostisuotimen asetukset saadakseen kaikki mahdolliset Pinpops Oy:n lähettämät sähköpostiviestit. Tämä sähköpostiosoite on voimassa myös mahdollisia asiakkaan tulevia tilauksia varten, ellei sitä toiseksi muuteta.

Pinpops Oy on valtuutettu mutta ei velvoitettu lähettämään viestejä, myös erityisen tärkeiksi yhteistyösopimuksen kannalta luettavia, muilla tavoilla kuin sähköpostitse. Asiakas ei voi vaatia viestinnän suorittamista ensisijaisesti puhelimitse, kirjeitse tai muilla vaihtoehtoisilla tavoilla (esimerkiksi SMS viestit). Asiakas ei voi vedota tietämättömyyteen mikäli hän ei saa viestejä ensisijaisella viestintätavalla sähköpostitse toimitettuna johtuen siitä ettei kyseinen viestintäväline ole käytettävissä, kun Pinpops Oy on asiakkaalle viestin lähettänyt sähköpostitse kuten ensimmäisessä kappaleessa on mainittu.

Pinpops Oy:n sähköpostitse asiakkaalleen kappaleen 2 mukaan lähetetyt viestit ovat oletettuja asiakkaan vastaanottamiksi sen jälkeen, kun ne on asiakkaalle lähetetty. Pinpops Oy on vastuussa viestien lähetyksessä tapahtuneista virheistä mikäli voidaan todistaa että virhe on tapahtunut Pinpops Oy:n viestinlähetyksessä. Asiakkaalla on lupa lähettää aineistoa joka todistaa että syy siihen ettei hän ole vastaanottanut hänelle lähetettyä viestiä ei ole aiheutunut hänen omasta toiminnastaan.

Pinpops Oy on oikeutettu mutta ei ole velvollinen osoittamaan asiakkaalleen että tämän sähköpostiosoite puuttuu kokonaan, on virheellinen tai ei kykene vastaanottamaan saapuneita viestejä, kuten kappaleessa 2 on ilmoitettu.

Kirjalliset tarjoukset ovat voimassa 14 päivää tarjouksen antamisesta, ellei annetulla tarjouksella ilmoiteta poikkeavaa voimassaoloaikaa.

3. Tilaus ja sopimuksen syntyminen

Lähettämällä tilauksen asiakas tarjoaa Pinpops Oy:lle sopimusta ja sitoutuu kulloinkin voimassa oleviin Pinpops Oy:n Sopimusehtoihin. Asiakkaan saatua Pinpops Oy:n Tilausvahvistuksen sähköpostitse on syntynyt molemmin puolin sitova sopimus. Mikäli asiakkaan ilmoittama toimitusosoite poikkeaa hänen omasta osoitteestaan, sopimus on kuitenkin solmittu asiakkaan kanssa. Mikäli asiakas on tehnyt tilauksen kolmannen osapuolen nimissä, sopimus syntyy kolmannen osapuolen kanssa vain siinä tapauksessa että asiakas on toimittanut Pinpops Oy:lle valtakirjan ja Pinpops Oy on nimenomaisesti vahvistanut hyväksyvänsä sopimuksen kolmannen osapuolen kanssa. Kaikissa muissa tapauksissa asiakkaan omasta osoitteesta poikkeava toimitusosoite on vailla oikeudellista merkitystä sopimuksen syntymisen osalta. Pinpops Oy:llä on oikeus kieltäytyä hyväksymästä tilauksia ja purkaa myös tehtyjä sopimuksia, jos painoaineiston sisältö on selvästi rasistista, etiikaltaan selvästi kyseenalaista tai muutoin lain vastaista.

4. Luotto- ja henkilötiedot

Asiakas hyväksyy että Pinpops Oy voi tarkistaa asiakkaan luottotietoja ja käsittelee asiakkaan henkilötietoja voimassa olevaa lakia noudattaen siltä osin kuin tietojen käsitteleminen on Pinpops Oy:n toiminnan kannalta välttämätöntä. Henkilötietolain (523/22.4.1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

5. Hinnat ja laskutus

Pinpops Oy:n ilmoittamat hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa. Voimassa oleva arvonlisävero lisätään hintoihin, ellei asiakas ole oikeutettu arvonlisäverottomaan kauppaan, esimerkiksi Euroopan Unionissa yhteisömyynti. Mainitut hinnat on ilmoitettu sillä edellytyksellä että asiakkaan tarjoamassa tilauksessa antamat tilaustiedot eivät muutu sopimuksen syntymisen jälkeen. Asiakkaasta johtuvista, jälkikäteen tehtävistä muutoksista laskutetaan erikseen.

Pinpops Oy lähettää laskuja ensisijaisesti sähköistä laskutusta käyttäen. Myös Postitse tai sähköpostina toimitettava laskutus on mahdollinen. Poikkeustapauksissa laskutus voidaan tehdä myös ennakkolaskutuksena ennen tilausvahvistusta tai tuotantoon etenemistä. Ennakkolaskun maksusuoritus ja suorituksen todistaminen tai todennus on edellytys tilauksen etenemiseksi tilausvahvistukseen tai tuotantoon.

Tilauksellaan asiakas hyväksyy laskutustavan. Lasku ei ole edellytys kauppahinnan erääntymiselle.

6. Tuotantoaika ja Toimitusaika

Ilmoitetut tuotantoajat ovat tavoitteellisia. Tuotantoaika alkaa tilausvahvistuksen jälkeen sinä arkipäivänä, jona kaikki painotyöhön tarvittavat tiedot ja aineistot ovat saapuneet ja mikäli tilauksesta tehdään vedos, myös vedos on hyväksytty aamupäivällä kello 11 mennessä. Mikäli asiakkaalta edellytetään ennakkomaksun suoritusta, tilaus etenee käsittelyyn vasta kun tosite suoritetusta tilausmaksusta on vastaanotettu. Mikäli aineistojen vastaanotto, vedoksen hyväksyminen tai mahdollinen ennakkolaskun tosite viivästyvät vuorokausilla, viivästyy myös tuotanto- ja toimitusaika vastaavan määrän.

Tuotantoaika ilmoitetaan arkipäivinä tai täysinä viikkoina. Normaalit tuotantoajat eivät sisällä mahdollisia poikkeuksia kuten arkipyhät tai loma-ajat. Tuotantoaika arvioidaan asiakkaalle aina tilausvahvistuksen yhteydessä. Mikäli asiakkaalla on tiedossa jokin tietty määräpäivä tai tavoiteajankohta jolloin tilatut tuotteet tulee saada perille, täytyy tuo määräpäivä tai tavoiteajankohta saattaa Pinpops Oy:n myyntiedustajan tietoon ennen tilausvahvistusta. Mahdollinen pikatoimitus on lisämaksullinen palvelu. Mikäli tilausvahvistus on jo tehty, tuotantoaikaa ei voida muuttaa nopeammaksi ilman lisäkustannuksia jolloin tilauksesta tarvitaan uusi tilausvahvistus jossa nopeampi toimitusaika on huomioitu.

Tuotantoaikaa ja toimitusaikaa on noudatettu, mikäli tavara on lähtenyt tuotannostamme luvatun tuotantoajan kuluessa, tai toimitusmahdollisuuden ollessa ratkaiseva, toimitusvalmiudesta on ilmoitettu.

Edellytyksenä kuitenkin on että Pinpops Oy:n alihankkijoiden toimitukset ovat olleet oikeita ja oikea-aikaisia ja että asiakas on täyttänyt velvollisuutensa täysin ja ajallaan. Mikäli Pinpops Oy ei noudata sovittua toimitusaikaa, tulee asiakkaan esittää Pinpops Oy:lle kirjallisesti kohtuullinen määräaika suoriutua toimituksesta. Ellei toimitusta suoriteta asiakkaan ilmoittaman kohtuullisen määräajan kuluessa, asiakkaalla on oikeus sopimuksen purkamiseen.

Pinpops Oy ei vastaa suorituksien tai toimituksien viivästymisestä, jos viivästys johtuu ylivoimaisista esteistä jotka ovat Pinpops Oy:stä riippumattomia (kuten lakko, sulku, viranomaismääräykset, luonnonkatastrofit, poikkeuksellisen hankala sää ja muut näitä vastaavat ennalta arvaamattomat tapahtumat) ja niillä on olennainen merkitys tavaran valmistamiselle ja toimittamiselle. Tämä pätee myös, mikäli kyseessä olevat esteet kohdistuvat Pinpops Oy:n alihankkijoihin tai näiden alihankkijoihin. Tällaisissa tapauksissa Pinpops Oy on oikeutettu siirtämään valmistusta ja/tai toimitusta esteen ajaksi mukaan lukien kohtuullinen käynnistymisaika. Pinpops Oy voi myös purkaa sopimuksen kokonaan tai sen vielä täyttämättä olevalta osalta. Mikäli Pinpops Oy:n on mahdotonta toteuttaa suoritusta, se on suorituksesta vapautettu. Pinpops Oy ilmoittaa esteestä asiakkaalle viipymättä.

7. Vaaranvastuun siirtyminen

Mikäli asiakas on elinkeinoharjoittaja, vastuu tavaran vahingoittumisesta tai häviämisestä siirtyy asiakkaalle kun tavara on luovutettu kuljetusta tai lähetystä suorittavalle taholle, viimeistään kuitenkin silloin kun tavara lähtee tuotannosta. Tämä pätee riippumatta siitä kuka maksaa toimituksen ja myös, mikäli toimituksen suorittaa Pinpops Oy:n oma henkilökunta. Mikäli asiakas on elinkeinoharjoittaja ja toimitusvalmiin tavaran toimittaminen asiakkaalle tai tämän tavaran vastaanottaminen viivästyy Pinpops Oy:stä riippumattomista syistä, vaaranvastuu siirtyy asiakkaalle, kun toimitusvalmiudesta on ilmoitettu hänelle. Mikäli asiakas on kuluttaja, vastuu tavaran vahingoittumisesta tai häviämisestä siirtyy asiakkaalle, kun tavara luovutetaan tälle tai sillä hetkellä, jolloin tavaran luovuttaminen viivästyy asiakkaasta johtuvasta syystä. Asiakkaan pyynnöstä ja tämän kustannuksella Pinpops Oy voi solmia kuljetusvakuutuksen tavaran vahingoittumisen tai häviämisen varalta, mikäli mahdollista.

8. Painotiedot ja tarkastusvelvollisuus

Pinpops Oy suorittaa kaikki painotilaukset vain ja ainoastaan asiakkaan antamien painatustietojen perusteella. Nämä tiedot tulee toimittaa ainoastaan sellaisessa formaatissa ja sellaisilla määritelmillä, jotka ilmoitetaan Internet-sivuillamme. Mikäli tiedostoformaatit tai määritelmät poikkeavat annetuista ohjeista, virheetön painatus ei ole taattu. Asiakas on velvollinen huolellisesti tarkastamaan, soveltuvatko hänen antamansa tiedot tuotteen painattamiseen ennen kuin hän toimittaa tiedostoja Pinpops Oy:lle. Pinpops Oy ei pääsääntöisesti tarkasta tiedostojen soveltuvuutta painatukseen vaan vastuu virheellisistä tiedostoista johtuvista painovirheistä on yksinomaan asiakkaalla.

Asiakkaan nimenomaisesta pyynnöstä Pinpops Oy painaa aineiston teknisten mahdollisuuksien puitteissa myös muita kuin ilmoitettuja formaatteja. Pinpops Oy ei ole vastuussa virheistä, jotka johtuvat aineiston muuttamisesta sellaisiin formaatteihin, joita Pinpops Oy pystyy työstämään. Asiakas hyväksyy että muuttamisesta mahdollisesti aiheutuvat virheet ovat hänen vastuullaan. Mikäli tietoja ei toimiteta vaaditussa väriprofiilissa, Pinpops Oy pystyy muuttamaan tietoja. Muudettaessa tiedostojen väriprofiileja tai ICC-värejä muuttamisessa niiden alkuperäinen väri muuttuu. Tällaisesta värimuutoksesta vastaa yksin asiakas. Mikäli asiakas toimittaa tietoja muussa kuin vaaditussa väriprofiilissa, asiakas hyväksyy että muuttamisen riski on yksinomaan hänellä.

Painoteknisistä syistä johtuvat värimuunnokset tulee ottaa huomioon tilaushetkellä. Esimerkiksi sublimaatiopainatuksessa, UV-tulostuksessa, solvent-painamisessa (mm. linssitarrat) ja offset-painatuksessa käytetään CMYK-neliväriprosessia. Pantone®-värisävyjen toistaminen ei koskaan ole mahdollista täydellisesti CMYK-väreillä. Mikäli tuotteen painotapa ei mahdollista täydellistä Pantone®-väritäsmäystä, pyritään painatus tekemään mahdollisimman lähelle haluttua värisävyä. Muutaman asteen erot ovat mahdollisia eikä sellaisia eroja hyväksytä reklamaation aiheeksi. Asiakkaalle kerrotaan tästä mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi sähköisessä vedostuksessa. Mikäli hyväksyt vedoksen ja vedostuksessa on jo mainittu sävyn olevan lähelle tilattua värisävyä, hyväksyt muutaman asteen erot.

Asiakkaan hyväksyttyä sähköisen vedoksen painatus tehdään noudattaen vedoksessa ilmoitettuja ominaisuuksia ja sisältöä. Mikäli vedoksessa on asiakkaasta johtuvia virheitä kuten kirjoitusvirheet, siihen kuulumattomia elementtejä tai sisältöä ja nämä on esitetty jo sähköisessä vedoksessa jonka asiakas on hyväksynyt, on vastuu yksinomaan asiakkaalla. Pinpops Oy ei hyvitä eikä ole vastuussa asiakkaasta johtuvista virheistä, milloin painatus noudattaa asiakkaan hyväksymää vedosta. Painotuotantoihin edetään aina ainoastaan asiakkaan hyväksyttyä vedoksen, jolloin asiakkaan voidaan olettaa tarkastaneen sähköisen vedoksen sisällön huolellisesti ja hyväksyvän vastuun vedoksen mukaisesti valmistettavista tai painettavista tuotteista.

9. Reklamaatio

Toimitetuissa tavaroissa havaittavissa olevat virheet tulee ilmoittaa viipymättä, viimeistään kuitenkin 5 työpäivän kuluessa toimituksesta. Reklamaatioita jotka perustuvat siihen että asiakas ei ole huomioinut painotiedostoja koskevia vaatimuksia, ei voi esittää. Tämä pätee erityisesti väriprofiileista johtuviin muutoksiin kun asiakas on toimittanut aineistoja väärissä väriprofiileissa (CMYK vs RGB, liian heikolla tarkkuudella (Vektori vs Rasteri) tai tekstejä ei ole käsitelty oikein. Vähäistä väripoikkeamaa tai väripoikkeamaa aiemmista tilauksista ei lueta virheeksi.

10. Virhevastuu

Mikäli toimitettu tuote on virheellinen tai siitä puuttuu kirjallisesti sovittu ominaisuus, Pinpops Oy päättää yksin korvataanko tuote uudella toimituksella tai korjataanko virhe. Mikäli Pinpops Oy ei noudata asiakkaan sille asettamaa kohtuullista määräaikaa suoriutua tästä eikä toimita korvaavaa tuotetta tai korjaa virhettä, tai korjaus epäonnistuu, asiakas voi joko purkaa sopimuksen tai vaatia hinnanalennusta. Muita vaatimuksia asiakas ei voi esittää. Pinpops Oy vastaa korvaavasta tuotteesta tai korjauksista samalla tavalla kuin alkuperäisistä toimituksista. Mikäli tuote tai toimitus on osittain viallinen, voidaan tästä reklamoida vain viallisilta osin. Asiakkaan vaatimukset vanhenevat yhdessä vuodessa, ellei pakottava lainsäädäntö toisin määrää.

11. Korvausvastuu

Pinpops Oy vastaa vain törkeään huolimattomuuteen tai tahallisuuteen perustuvista vahingoista. Muissa tapauksissa Pinpops Oy ei vastaa muista kuin itse tuotteeseen kohdistuvista vahingoista, erityisesti ei menetetystä voitosta tai muista asiakkaalle aiheutuneista vahingoista. Tuottamuksellisesta tai tahallisesta henkilövahingosta Pinpops Oy vastaa lain pakottavien määräysten mukaisesti. Samoilta osin kuin Pinpops Oy:ltä korvausvastuu on suljettu pois myös sen työntekijöiltä, edustajilta, alihankkijoilta sekä muilta apulaisilta.

12. Omistusoikeus, arkistointi, tekijänoikeus ja referenssit

Pinpops Oy:n tilausten suorittamista varten valmistamat tai käyttämät painovälineet ovat Pinpops Oy:n omaisuutta. Digitaalisia tietoja ja muita uudelleen käytettäväksi tarkoitettuja materiaaleja sekä puolivalmiita ja valmiita tuotteita ei säilytetä yli toimitusajan eikä toimiteta asiakkaalle. Pinpops Oy:n tuotteet valmistetaan ainoastaan asiakkaan antamien tietojen mukaan eikä Pinpops Oy vaikuta niiden sisältöön. Asiakas takaa että hänellä on kaikki oikeudet tietojen, tekstien ja kuvien hyödyntämiseen, edelleenluovuttamiseen ja julkaisemiseen. Asiakas vastaa yksin siitä, ettei kolmansien osapuolten oikeuksia rikota eivätkä painotuotteet ole vastoin voimassa olevaa lainsäädäntöä. Asiakas vapauttaa Pinpops Oy:n vastuusta, mikäli kolmannet osapuolet esittävät tälle oikeuksien ja erityisesti tekijänoikeuden loukkaamisesta johtuvia vaatimuksia.

13. Omistusoikeuden pidättäminen

Pinpops Oy pidättää omistusoikeuden kaikkiin toimittamiinsa tuotteisiin, kunnes kyseessä olevan sopimuksen kauppahinta on täysin maksettu. Mikäli asiakas on elinkeinoharjoittaja, omistusoikeus pidätetään kunnes kaikki Pinpops Oy:n saatavat tämän ja asiakkaan välisessä kauppasuhteessa ovat tulleet täysin maksetuiksi.

14. Referenssit ja arkistoidut mallikappaleet

Pinpops Oy voi käyttää valmistettuja tuotteita esimerkkinä ("Referenssit") tuotteiden teknisistä ominaisuuksista, painomenetelmistä ja valmistuksen mahdollisuuksista myöhempiä asiakkaita varten. Asiakkaille tilauksesta valmistetuista tuotteista säilytettyjä referenssikappaleita ei luovuteta eteenpäin kolmansille osapuolille, referenssien ja ylimääräisten mallikappaleiden hallintaoikeus säilyy Pinpops Oy:llä ja tekijänoikeudet alkuperäisellä Asiakkaalla. Mikäli Asiakas haluaa kieltää tilauksesta Asiakkaalle valmistetun tuotteen esittelemisen referenssinä kyseisen tuotteen valmistustavasta, voi Asiakas kieltää referenssinä käytön milloin tahansa tilauksen aikana tai tilauksen jälkeen. Jos Asiakas nimenomaisesti antaa luvan käyttää tilausta referenssinä, neuvotellaan mahdollinen jälkikäteen referenssinä käytön kieltäminen tapauskohtaisesti. Asiakas ei ole oikeutettu korvaukseen tuotteesta joka on ollut referenssinä valmistusmenetelmästä tai painotavasta.

15. Maksujen erääntyminen, kuittaus, suorituksista pidättäytyminen

Ellei tilausvahvistuksesta muuta ilmene, erääntyy tilauksen kokonaiskauppahinta (arvonlisäverollinen hinta) maksettavaksi heti sopimuksen syntymisen (tilausvahvistuksen vastaanottamisen) jälkeen. Pankkikuluista vastaa asiakas. Asiakkaalla on oikeus käyttää kuittaamiseen vain riidattomia tai lainvoimaisia vastasaataviaan. Asiakkaalla on oikeus pidättäytyä suorituksista vain, mikäli hänellä on samaan sopimukseen perustuva vastasaatava.

16. Sovellettava laki, oikeuspaikka, sopimuksen mitättömyys

Sopimusehtoihin ja kaikkiin Pinpops Oy:n ja asiakkaan välisiin oikeussuhteisiin sovelletaan Suomen lakia. Ellei pakottava lainsäädäntö toisin määrää, on oikeuspaikka Pinpops Oy:n kotipaikan tuomioistuin, mutta Pinpops Oy:llä on kuitenkin oikeus nostaa kanne asiakasta vastaan myös kaikissa muissa toimivaltaisissa tuomioistuimissa. Sopimusehtojen tai muun osapuolten välillä sovitun osittainen pätemättömyys tai mitättömyys ei vaikuta muiden sopimusehtojen tai muun sovitun sitovuuteen.

B. Tiedot tuotteiden tarjoajasta

Osoitteessa Pinpops.fi esitetyt tuotteet tarjoaa

Pinpops Oy
Hernepellontie 11
00710 Helsinki
Kotipaikka: Helsinki

Y-tunnus 2538775-8
Puhelin 020 740 1450
Yhteydenotto

2. Tietoa henkilötietojen käsittelemisestä

Pinpops Oy käyttää teidän antamia henkilötietoja (kuten nimi, osoite, yhteystiedot) ja valitsemianne maksutapatietoja sopimuksen täyttämiseksi ja toimituksen toteuttamiseksi. Kuljetuksesta huolehtivat tahot saavat kuljetusta varten tarpeelliset tiedot.

Mikäli olette suostuneet siihen, käytämme tietoja myös mainonnan kohdentamiseen uusien tuotteiden tai muiden tuotevalikoimassamme tapahtuneiden muutosten ilmoittamiseksi. Voitte peruuttaa suostumuksenne koska tahansa. Teillä on myös mahdollisuus tarkastaa rekisteröimämme tiedot meiltä ja niitä voidaan tarvittaessa muuttaa tai poistaa rekisteristä. Teille ei tästä synny kuluja. Asiakastietojen turvaamiseksi edellytämme henkilökohtaista käyntiä toimipisteessämme voidaksemme todentaa tietojen pyynnön esittäjän henkilöllisyyden. Noudatamme henkilötietolakia (523/22.4.1999). Henkilötietolain 10 §:n mukainen rekisteriseloste löytyy kohdasta rekisteriseloste.

3. Tuoteselostus

Voitte tutustua valitsemaanne ja luomaanne tuotteeseen sähköisen vedoksen tai tuotekohtaisen tuotesivun kautta ja voitte tulostaa sen. Hinnat on ilmoitettu yksilöllisesti valitsemallenne tuotteelle. Alustavan ja sitomattoman tarjouksen voitte saada jättämällä tarjouspyynnön ja sisällyttämällä tarjouspyyntöön kaikki oleelliset tiedot tarjousta koskevasta tuotteesta.

4. Sopimuksen tekeminen

Sopimus Teidän ja Pinpops Oy:n välillä syntyy siten, että valitsette ja luotte ensin itsellenne tuotteet. Oman yksilöllisen tuotteenne valmistuttua voitte tehdä tilauksen meille sähköpostitse toimittamalla tilausta koskevat tiedot ja aineistot sähköisesti. Mikäli havaitsette virheen tietojenne käsittelyssä, Teillä on ennen tilauksen lähettämistä mahdollisuus oikaista virheet ilmoittamalla niistä meille heti virheen havaittuanne. Kun saatte tilausvahvistuksen, syntyy Teitä sitova tilaus. Tilauksenne saapuminen vahvistetaan teille viipymättä sähköpostitse tilauksen vastaanotettuamme ja sen sisällön hyväksyttyämme. Sopimus syntyy kun hyväksymme tilauksenne ja lähetämme teille tilausvahvistuksen sähköpostitse.

5. Maksaminen ja toimitus

Maksamiseen ja toimitukseen liittyvät yksityiskohdat voitte itse määrätä valitsemalla maksu- ja toimitustavan. Mikäli valitsette ennakkolaskun, käsittelemme tilauksenne saatuamme kaikki tarpeelliset maksutiedot kuten kuitin tai tositteen maksun suorituksesta. Jos valitsette laskutuksen jälkikäteen, pidätämme oikeuden tarkistaa tilaajan luottotiedot. Y-tunnuksen toimittaminen on tällöin välttämätöntä tilauksen etenemiseksi. Tuotanto- ja toimitusaika riippuu valitusta tuotteesta ja tuotantoaika lasketaan alkavaksi vasta kun olette hyväksyneet sähköisen vedoksen, kun kyseessä on yksilöitävä tuote. Varastotuotteiden toimitusaika laskulla tilatessa alkaa pääsääntöisesti tilauspäivänä tai sitä seuraavana arkipäivänä jos tilaus saapuu meille arkisin kello 15 mennessä. Toimitamme tuotteet ensisijaisesti Suomessa oleviin toimitusosoitteisiin. Ulkomaille toimituksista tulee sopia erikseen. Ulkomaisiin toimituksiin käytämme ainoastaan FedEx tai UPS kuljetusyhtiöitä omalla sopimuksellamme, emme toimita tuotteita asiakkaan sopimusta vastaan.

6. Maksupalveluntarjoajat

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana verkkopankkimaksuissa toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa.

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana luottokorttimaksuille toimii Braintree Payments ("a Paypal service").
"PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. is duly licenced as a Luxembourg credit institution in the sense of Article 2 of the law of 5 April 1993 on the financial sector as amended and is under the prudential supervision of the Luxembourg supervisory authority, the Commission de Surveillance du Secteur Financier, with registered office in L-1150 Luxembourg."

7. Tietoja painoyksilöitävien tuotteiden peruutusoikeudesta

Pinpops Oy myy painoyksilöityjä tuotteita, jotka valmistetaan asiakkaan antamien tietojen ja aineistojen mukaisesti yksilöitynä asiakkaan tilauksen mukaan. Näin ollen kyse ei ole kuluttajansuojalain (20.1.1978/38) tarkoittamasta peruutettavissa olevasta etä- tai muusta kaupasta. Lakisääteistä oikeutta peruuttaa Pinpops Oy:n kanssa tehtyä kauppaa yksilöidysti valmistetuista tai muokatuista tuotteista ei ole.

8. Virhevastuu ja takuu

Tuotteet tulee tarkastaa viipymättä vastaanotettuanne toimituksen havaittavissa olevien virheiden selvittämiseksi. Mikäli virheitä löytyy, virheistä on viipymättä ilmoitettava Pinpops Oy:lle kirjallisesti esimerkiksi sähköpostitse. Mahdollinen reklamaatio tulee tehdä viimeistään 7 päivän kuluessa tuotteiden toimituksesta, myöhemmin tehtyjä reklamaatioita ei hyväksytä. Pinpops Oy vastaa virheistä sopimusehtojen ja pakottavan lain mukaisesti, mitään muuta takuuta ei anneta.

9. Tuotteen palauttaminen

Mikäli tuotteen haluaa palauttaa, tulee ennen palautusta ottaa yhteyttä myyntiimme. Myynti ohjeistaa asiakasta palauttamisessa. Mahdolliset palautuksen kustannukset riippuvat ostetusta tuotteesta.

Verkkokaupan yksilöimättömien tuotteiden palautuksesta veloitetaan palautuskulut 12,90 euroa (+ALV) Postin pakettina per lähetys. Jos tilaus on ennakkoon maksettu, palautuskulu veloitetaan maksetusta summasta ennen maksun hyvitystä.

Mikäli asiakas jättää tilauksen noutamatta noutopisteestä ja tilaus palautuu Pinpops Oy:lle, uudesta lähetyksestä veloitetaan sekä palautus- että lähetyskulu riippumatta siitä onko ensimmäinen lähetys ollut ilmainen.

Tilauksen noutamatta jättämistä ei katsota kaupan peruutukseksi, peruaksesi tilauksen ole aina yhteydessä myyntiimme.

10. Tarjouskampanjat ja poikkeushinnat

Pinpops Oy voi järjestää tarjouskampanjoita ja erilaisia kampanjahinnoitteluja. Pidätämme yksin oikeuden muuttaa tarjousten kestoa, sisältöä ja ehtoja. Kampanja voidaan myös keskeyttää ennen ilmoitettua ajankohtaa mikäli Pinpops Oy niin päättää. Kampanjahinnoittelun muuttaminen ei muuta takautuvasti jo tehtyjä sitovia tilauksia, tarjottu kampanjahinta jää voimaan. Tietyt tuotteet tai palvelut voidaan rajata kampanjahinnoittelun ulkopuolelle. Esimerkiksi ilmaisia toimitustapoja kampanjoitaessa poikkeukselliset kuriiritoimitukset (esimerkiksi Bring, Jetpak, FedEx) eivät kuulu kampanjan piiriin. Myös tavallista arvokkaammat yksilölliset tuotantotavat voidaan sulkea tarjouskampanjoiden ulkopuolelle, esimerkiksi pinssien valmistuksessa pinssimuotti ei kuulu kampanjoitaviin tuotteisiin ellei sitä erikseen mainita. Tarjouskampanjoiden sisältöä ei voida soveltaa jo ennen kampanjaa vahvistettuihin tilauksiin. Tarjouksia ja alennuksia ei voi yhdistää, yksi asiakas voi hyödyntää vain yhden tarjouksen tilauskohtaisesti. Samaa alennusta ei voi käyttää uudestaan.

11. Asiakaspalvelu

Asiakaspalvelumme yhteystiedot ovat puhelimitse 020-740 1450 arkisin kello 9-17 välisenä aikana. Voitte ottaa myös yhteyttä yhteystietosivun kautta sähköpostitse.

Helsingissä 04.04.2024

Tulosta sivu